KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır ve iş bu metin ile Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Arşivlenmesi Politikasını oluşturmaktadır.

1. Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Şirket tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Alınması, İşlenmesi, Korunması, Arşivlenmesi ve Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde mevcut yasal mevzuatta belirtilen veri toplama amaçları dışında kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

3. Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirket, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydı gerçekleştirilerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olunacağı beyan edilmektedir.

4. Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, satış, pazarlama ve pazar araştırması yapmak sözleşmenin ifası kapsamında talepleri karşılamak, satış ve servis sözleşmelerinin kurulması ve bunlar nezdinde ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmek, Test sürüşü ve fiyat teklifi taleplerini yerine getirmek, İletişim talebini yerine getirmek, sigorta talebini yerine getirmek, kredi taleplerini yerine getirmek, muhasebe ve finans yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla veri işleyen danışmanlarımız, çağrı merkezlerimiz veya internet sayfalarımız tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmakta ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır.

İş bu paragraf altında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler asgari aşağıdaki verileri kapsamaktadır.

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Müşteri İşlem Bilgileri olup her türlü sözleşmeden, ticari ilişkiden kaynaklı, ticari varlığını sürdürmeye ve hizmet gerekliliklerini yerine getirmeye dayalı kanun hükümlerini yerine getirmek maksadıyla;
 4. Kimlik Bilgileri; Ad soyadı, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, vergi kimlik numarası
 5. İletişim Bilgileri; İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları,
 6. Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz; Çalışma geçmişi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri,
 7. Aile Durumuna İlişkin Bilgileriniz; Medeni durumları,
 8. Banka Hesap Verileriniz; Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası,
 9. Ödeme ve Finansal Verileriniz; Tahsilat riski, mal bildirim gibi bilgiler,
 10. Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler; CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları,
 11. Araç Bilgileriniz; Plaka Numarası,
 12. Müşteri Takip Bilgileriniz; müşteri Numarası, Müşteri İşlem Bilgileri,
 13. Görsel ve İşitsel Takip Verileriniz; Ses ve güvenlik kamera kayıtları,
 14. Özel Nitelikli Verileriniz; (Sağlık Durumu) gibi kişisel, kurumsal veriler ayrıca veri sahiplerinden istenebilecektir. Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin iş bu “Aydınlatma Metni” ve “İmzalı Açık Rızası” ile aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini iş bu verilerini şirketle paylaşması ile kabul ve beyan etmiş sayılır.

Ankara Oto Ser. Hiz. İnş. San. Tic. A.Ş ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 1. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 2. Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri bilgilerinin sisteme yüklenmesi,
 3. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 4. Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 6. Aylık Muhtasar Beyannamesi hazırlanması,
 7. Talep ve şikâyetlerin takibi sürecinin yürütülmesi,
 8. Muhtelif konularda şirketi temsil etmek üzere üçüncü kişiler (avukat, gümrük müşaviri, şirket personeli, mali müşavir, çevre danışmanı) adına vekâletname düzenlenmesi,
 9. Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibinin sağlanması,
 10. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 11. Ücret politikasının yürütülmesi,
 12. Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 14. Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 15. Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 16. Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 17. Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 18. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri ve kanundan doğan haklarını kullanmak üzere başvurmaları durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, başvurulara yasal süresi içinde yanıt vermektedir.

Şirketimiz KVK Kanunu'nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 1. Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 4. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 5. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.
 9. Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;
 10. İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.
 11. Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 12. Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 13. Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 14. Sahtecilik ve kara para aklama dahil suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
 15. Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
 16. Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 17. Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 18. Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 19. Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
 20. Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 21. Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizle paylaşılan kişisel verileriniz; Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve Şirketimizle iş ilişkisi ticari ilişki içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz ve ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla (çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz, muhasebe birimimiz ve danışmanlarımız) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek, sizlere daha kaliteli ve güvenli hizmet verebilmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu'nun 138.maddesinde ve KVK Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Saklama Süreleri

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Türk Ceza Kanunu'nun 138. Maddesinde ve KVK Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda;

 1. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
 2. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
 3. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi işlemidir.

Şirketimizce, silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır.

İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması sağlanır.

 1. Kişisel Veri Saklama Süreleri İle İlgili Usuller
 2. Şirket Kişisel Veri Periyodik İmha Süreleri; kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden altı (6) ay (periyodik imha süresi) içinde yerine getirilir.
 3. İlgili kişinin müracaatına binaen yapılacak inceleme neticesinde kişisel verileri işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
 4. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
 5. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
 6. Şirket arşiv hizmetleri kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetler esas alınarak imha edilmesi gerekirken edilmemiş, unutulmuş tüm veri ve kayıtları her yıl sonunda yapılacak arşiv çalışması ile imha edilecek belge ve bilgileri ayırır, kayıtlarını tutarak imha tutanağı ile birlikte imha eder.
 7. Arşiv imha tutanakları imha edildiği tarihi takip eden 3 yıl süresince saklanır.

8. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Politika ve Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

9. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusu ve KVK Başvuru Formu

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazetenin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği;

 1. Başvuru Usulü

(1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletir.

(2) Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu, bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 1. Başvuruya Cevap

(1) Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.

(3) Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

(4) Cevap yazısı;

a) Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,

c) Talep konusunu,

ç) Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içerir.

(5) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

(6) İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

c. Ücret

(1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

(2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel Verilerinizin Korunmasıyla ilgili haklarınızı kullanmak için “KVK Başvuru Formu”nu Sitemiz içinde bulunan linkten indirebilir, yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.ankaraoto.com adresindeki “KVK Başvuru Formu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mesa Koru–Bağlıca Kavşağı, Eskişehir Yolu No: 424 Çayyolu/ANKARA adresine noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

10. Çerez Politikası

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.

 1. Çerez Politikası’nın Amacı; İşbu Çerez Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, internet sitesinin kullanımı sırasında toplanan kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.

İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan "Çerezler" ile tarayıcının "Yerel Depolama" alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan "Yerel Depolama" için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da benzeri gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz.

 1. Politikanın Kapsamı; internet sitesini (“Site”) ziyaret eden kullanıcıların ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak ve ziyaretçi deneyimlerini iyileştirmek amacıyla sitede çerezler (cookies) kullanmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Bu Politika, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz tedarikçilerimiz, bayilerimiz dahil internet sitesini ziyaret eden ve/veya site üzerinde işlem gerçekleştiren tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

Politikayı gerekli olduğu zamanlarda, sitede yeni versiyonunu yayınlayarak güncelleme hakkına sahiptir. Bu nedenle zaman zaman internet sitemizi ziyaret ederek Politika’nın son versiyonunu kontrol etmenizi veya dilediğiniz zaman bizden Politika’nın güncel halini talep etmenizi tavsiye ederiz. İncelemekte olduğunuz Politika’nın son güncelleme tarihini, Politika’nın ilk kısmında bulabilirsiniz.

Anonim hale getirilen veriler Kanun kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Politika kapsamına girmemektedir.

 1. Reşit Olmayanlar; 18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.
 2. Çerezler (Cookies) Nedir ve Nasıl Çalışır; Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza depolanan ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler vasıtasıyla site, ziyaretçilerinin kişisel verileri toplayabilmekte ise de çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri toplamazlar.

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bazı bilgileri tarayıcınıza, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza depolar. Depolanan bu bilgiler, internet sitesini her ziyaret edişinizde internet sitesine gönderilir. Bu sayede internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde önceki ziyaretiniz ile ilgili bilgiler (kullanıcı adınız ve tercihleriniz gibi) hatırlanır.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez türleri, ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler (birinci taraf çerezler) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan diğer internet siteleri tarafından oluşturulan çerezler (üçüncü taraf çerezler) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Çerezler ayrıca, kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıdaki tabloda hangi çerez kategorilerinin ne kadar süre ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır:

ÇEREZ KATEGORİLERİ

(Süre Bakımından)

AÇIKLAMALAR

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’mizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Site’mizin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’mizi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

ÇEREZ KATEGORİLERİ

(Amaç Bakımından)

AÇIKLAMALAR

Teknik/Zorunlu Çerezler

Sitenin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik çerezler devre dışı kaldığı takdirde Site’nin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir. İşbu çerez kategorisi altında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bu sebeple bu çerez kategorisi altında veri işleme faaliyeti sırasında tarafınızdan ayrıca açık rıza alınmayacaktır.

İstatistik Çerezleri

(Performans Çerezleri)

Site ziyaretçilerinin internet sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi almak ve ziyaretçi deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, ziyaretçi sayısını, ziyaretçiler tarafından görüntülenen sayfalar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri içerir.

 

 1. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları;
 2. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 3. Site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek,
 4. Ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek ve bir sonraki ziyaretinizde bilgilerinizin hatırlanmasını sağlamak,
 5. Site yapısını ve içeriğini iyileştirmek ve geliştirmek,
 6. Ziyaretçi kullanımlarını istatistiksel olarak değerlendirmek,
 7. Çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek,
 8. İnternet sitesinde yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak,
 9. Seçmeniz durumunda hizmetlerimizden interaktif olarak yararlanmanızı sağlamak,
 10. Ziyaretçi tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler sunabilmek,
 11. Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,
 1. Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi; çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi, Site’nin performans ve işlevselliğinin arttırılması, internet sitesi kullanıcılarının Site tecrübesini iyileştirme ve websitenin güvenli alanlarına erişiminin sağlanmasında bulunan meşru menfaati nedeniyle kişisel veri işlemenin KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu oması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Zorunlu olmayan sebepler bakımından rızanız alınmadan işleme faaliyetinde bulunulmamaktadır.

 

 1. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Verilerin Paylaşılması; Çerezler vasıtasıyla topladığımız ve/veya bunları işleyerek elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, bu Politika’nın ilgili bölümünde yer alan kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için internet sitemizin yayını ve işletilmesi konularında destek ve hizmet aldığımız yurt içinde ve yurtdışında bulunan tedarikçiler ve iş ortaklarımızla paylaşmaktayız. Bununla birlikte, Site’nin ve site kullanıcılarının ziyaret deneyiminin geliştirilmesi ve yazılımsal hatalardan kurtarılması amacıyla da kişisel verileriniz söz konusu taraflarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, yasal bir talepte bulunulması durumunda hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarla, adli ve idari makamlarla da paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, üçüncü taraf çerezleri kullanımı söz konusu olduğunda çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

 1. Kullanılan Çerez Çeşitleri; internet sitemizde aşağıda belirtilen çerez çeşitlerini kullanmaktayız:
 2. Zorunlu/Teknik Çerezler: Zorunlu diğer bir deyişle teknik çerezler, sayfa gezinme ve internet sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri etkinleştirerek bir internet sitesini ziyaretçiler için kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. İnternet sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz.

Sağlayıcı

Kullanılan Çerez İsmi

Çerez Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Tür

Sonlanma

www.....com.tr

ASP.NET_

Sessionld

Bir tür oturum çerezi (session
cookies) olup; internet sitesi
kullanıcısı bir sayfadan diğer
sayfaya geçerken kullanıcının
oturum durumuna ilişkin bilgileri
tutar. Bu bilgiler oturum sırasında
geçici olarak depolanır ve en kısa
sürede tarayıcınızı kapattıktan
sonra kaldırılır.

HTTP

Oturum

 1. İstatistik (Performans) Çerezleri: Analitik çerezler, internet sitesi sahiplerine, bilgileri anonim olarak toplayıp bildirerek ziyaretçilerin web siteleriyle nasıl etkileşime girdiklerini anlamalarına yardımcı olur.

Sağlayıcı

Kullanılan Çerez İsmi

Çerez Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Tür

Sonlanma

www.....com.tr

_ga

İnternet sitesi ziyaretçisinin internet
sitesini nasıl kullandığı hakkında
istatistiksel veri üretmek için kullanılan
tekil ID kaydederek çalışır.

HTTP

2 yıl

www.....com.tr

_gat

Google Analytics tarafından internet
sitesi üzerinden istek oranını kısmak ve
ziyaretçilerin internet sitesi kullanımını
izlemek için kullanılır.

HTTP

1 gün

www.....com.tr

_gid

İnternet sitesi ziyaretçisinin internet
sitesini nasıl kullandığı hakkında
istatistiksel veri üretmek için kullanılan
tekil ID kaydederek çalışır.

HTTP

1 gün

 1. Çerez Kullanımının Engellenmesi; Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat, çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda Sitenin bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir.

Çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında, aşağıda tarayıcınıza özgü linke tıklayarak yardım alabilirsiniz:

Google Chrome

support.google.com/chrome/answer/95647

Internet Explorer

support.microsoft.com/tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-

kaldirma

Safari

support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

www.operaturkiye.net/arsiv/yardim/Windows/10.00/tr/cookies.html

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google AdWords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Şirket KVK Kanununda ve/veya ilgili kanun ve yönetmeliklerde olabilecek değişiklik ve güncellemeleri ve dahi uygulamadan kaynaklı güncellemeleri Şirket KVK Politikasında ve Aydınlatma Metninde yapma hakkını saklı tutar.

 

Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mesa Koru–Bağlıca Kavşağı, Eskişehir Yolu No: 424 Çayyolu/ANKARA
Veri Sorumlusu e-posta : ankaraoto@ankaraoto.com veya info@ankaraoto.com
Tel.: 0 312 213 47 47 Fax.: 0 312 213 47 50

AYDINLATMA METNİKVKK BAŞVURU FORMU