AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Şirket ile ilişkili tüm Çalışan Adaylarımız, Çalışanlarımız, Hissedarlarımız, Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumlar ve Çalışanları, Grup Şirketleri ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişilere ait her türlü kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir.

Bu kapsamda, Şirket KVKK’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, verileri toplama aşamasında veri sahiplerini bilgilendirmekte, çalışanlarına veri koruma konusunda eğitimler vermekte, gerekli denetimleri yapmakta/yaptırmakta, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmaktadır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Hukuksal Nedenleri

Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, satış, pazarlama ve pazar araştırması yapmak sözleşmenin ifası kapsamında talepleri karşılamak, satış ve servis sözleşmelerinin kurulması ve bunlar nezdinde ortaya çıkan yükümlülükleri yerine getirmek, Test sürüşü ve fiyat teklifi taleplerini yerine getirmek, İletişim talebini yerine getirmek, sigorta talebini yerine getirmek, kredi taleplerini yerine getirmek, muhasebe ve finans yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla veri işleyen danışmanlarımız, çağrı merkezlerimiz veya internet sayfalarımız tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmakta ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır.

İş bu paragraf altında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler asgari aşağıdaki verileri kapsamaktadır.

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Müşteri İşlem Bilgileri olup her türlü sözleşmeden, ticari ilişkiden kaynaklı, ticari varlığını sürdürmeye ve hizmet gerekliliklerini yerine getirmeye dayalı kanun hükümlerini yerine getirmek maksadıyla;
 • Kimlik Bilgileri; Ad soyadı, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, vergi kimlik numarası
 • İletişim Bilgileri; İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz; Çalışma geçmişi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri,
 • Aile Durumuna İlişkin Bilgileriniz; Medeni durumları,
 • Banka Hesap Verileriniz; Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası,
 • Ödeme ve Finansal Verileriniz; Tahsilat riski, mal bildirim gibi bilgiler,
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler; CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları,
 • Araç Bilgileriniz; Plaka Numarası,
 • Müşteri Takip Bilgileriniz; müşteri Numarası, Müşteri İşlem Bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Takip Verileriniz; Ses ve güvenlik kamera kayıtları,
 • Özel Nitelikli Verileriniz; (Sağlık Durumu) gibi kişisel, kurumsal veriler ayrıca veri sahiplerinden istenebilecektir. Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin iş bu “Aydınlatma Metni” ve “İmzalı Açık Rızası” ile aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini iş bu verilerini şirketle paylaşması ile kabul ve beyan etmiş sayılır.

Ankara Oto Ser. Hiz. İnş. San. Tic. A.Ş ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri bilgilerinin sisteme yüklenmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Aylık Muhtasar Beyannamesi hazırlanması,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi sürecinin yürütülmesi,
 • Muhtelif konularda şirketi temsil etmek üzere üçüncü kişiler (avukat, gümrük müşaviri, şirket personeli, mali müşavir, çevre danışmanı) adına vekâletname düzenlenmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Ayrıca şirketimiz internet sitesinde; internet sitesini (“Site”) ziyaret eden kullanıcıların ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak, sitenin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak, aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak amacıyla sitede çerezler (cookies) kullanmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri ve kanundan doğan haklarını kullanmak üzere başvurmaları durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, başvurulara yasal süresi içinde yanıt vermektedir.

Şirketimiz KVK Kanunu'nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizle paylaşılan kişisel verileriniz; Şirketimiz, Grup Şirketlerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve Şirketimizle iş ilişkisi ticari ilişki içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz ve ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusu ve KVK Başvuru Formu

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazetenin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği;

 • Başvuru Usulü

(1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletir.

(2) Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu, bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 • Başvuruya Cevap

(1) Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.

(3) Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

(4) Cevap yazısı;

a) Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,

c) Talep konusunu,

ç) Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içerir.

(5) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

(6) İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

c. Ücret

(1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

(2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Kişisel Verilerinizin Korunmasıyla ilgili haklarınızı kullanmak için “KVK Başvuru Formu”nu Sitemiz içinde bulunan linkten indirebilir, yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.ankaraoto.com adresindeki “KVK Başvuru Formu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mesa Koru–Bağlıca Kavşağı, Eskişehir Yolu No: 424 Çayyolu/ANKARA adresine noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mesa Koru–Bağlıca Kavşağı, Eskişehir Yolu No: 424 Çayyolu/ANKARA
Veri Sorumlusu E-Posta : ankaraoto@ankaraoto.com veya info@ankaraoto.com
Tel.: 0 312 213 47 47 Fax.: 0 312 213 47 50